top of page

Nhãn niêm phong chống mở nắp

Nếu bạn cần xác định xem nhãn đã bị xé ra hay chưa, bạn sẽ cần nhãn dán niêm phong rõ ràng là giả mạo. Nó có thể được tùy chỉnh với in ấn hoặc hình dạng.

Partial Transfer Tamper Evident 

1,000PCS

Fully customizable printing

After we tear the label from the surface, VOID will transfer on the surface.

2-7-Partial-Transfer-Tamper-Evident-Sticker-01.jpg

Non Residue Tamper Evident 

1,000PCS

Fully customizable printing

It will not leave adhesive and VOID text on the surface, but sticker itself will be tampered and will also appear VOID text on it.

2-6-Non-Residue-Sticker-12.jpg

Full Transfer Tamper Evident

1,000PCS

Fully customizable printing

The release layer will fully transfer to the attachment after we tear the label from it.

2-8-Full-Transfer-Tamper-Evident-Sticker-13.jpg

ASSESSMENT

 

If none of the above solutions satisfy you, please submit your needs to us. Let us do the most professional assessment for you.

在課堂上
bottom of page